Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az INFORMÉDIA Kft. (6722 Szeged, Szentháromság u. 4. Cg.: 06-09-004648) által üzemeltetett online szolgáltatás, a KeyPozi Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A Megrendelő oldal kitöltésével és a Megrendelés gombra kattintva a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt az INFORMÉDIA Kft.-vel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az INFORMÉDIA Kft. (a továbbiakban: INFORMÉDIA) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az INFORMÉDIA rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a KeyPozi Rendszer felülete, vagy valamennyi felhasználónak, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

INFORMÉDIA a Felhasználó részére kulcsszó és webcím alapú keresőmonitorozást végző rendszert biztosít (továbbiakban KeyPozi) a Megrendelésben megjelölt határozott időtartamra. Az INFORMÉDIA által működtetett online szolgáltatásként várásolható KeyPozi riportmailek felhasználási joga azon jogi-és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak az INFORMÉDIA weboldalán (keypozi.hu). A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az INFORMÉDIA, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az INFORMÉDIA online szolgáltatásának használatából kizárni.

A KeyPozi Rendszerben INFORMÉDIA a Google központi találati listáit használja és jeleníti meg. INFORMÉDIA felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a KeyPozi riportmailokban megkapott találati listák emiatt különbözhetnek a Felhasználó eszközéről indított Google keresések találati listáitól tekintettel a Felhasználó keresési előzményeire, földrajzi helyére, stb.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozott időre kötik, mely a Megrendelésben foglalt időtartam után meghosszabbítható vagy más időpontban megújítható, minimum időtartam a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartama.

3. Szolgáltatás díja

3.1. 1 hónapos ingyenes próbaidő

Minden először igénylő Felhasználó számára az INFORMÉDIA 1 hónapos ingyenes próbaidőt biztosít. Ez alatt az időszak alatt a KeyPozi egy országra 3 kulcsszót és 3 webcímet illetően küld 4 héten keresztül heti egy (összesen 4) riportmailt a Felhasználó által megadott 1 db e-mail címre. Az ingyenes próbaidőszak végéig a KeyPozi működése bármikor felmondható, külön indoklás nélkül.

Ingyenes próbaidőszakra egy cég/egy IP cím/egy Felhasználó csak egy alkalommal jogosult. Az ingyenes próba lejárta után Felhasználónak lehetősége van változatlan vagy kibővített feltételekkel a KeyPozi szolgáltatás megrendelésére.

Amennyiben Felhasználó az 1 próbahónap alatt nem jelzi megrendelési szándékát, úgy az általa regisztrált KeyPozi riportmail beállítások minden adatával együtt visszavonhatatlanul törlésre kerülnek, annak tartalmát Felhasználó az Informédiától nem követelheti, kártérítési igénnyel nem élhet.

3.2. Szolgáltatás díjának fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a Megrendelő lap kitöltésével jelzi megrendelési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy INFORMÉDIA a kiválasztott díjcsomag alapján Megrendelés visszaigazolást küld ki a Felhasználó által megadott e-mail címre, mely tartalmazza a Megrendelés adatait, valamint az utalandó összeget és INFORMÉDIA bankszámlaszámát.

Megrendelés esetén a szolgáltatás díját Felhasználó a Megrendelés visszaigazolása után előre fizeti INFORMÉDIA számára. A befizetett összeget INFORMÉDIA tartja nyilván és Felhasználó számára a Megrendelés konstrukciójától függően biztosítja a rendszeres riportmailek küldését.

Amennyiben INFORMÉDIA az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a vizsgálandó webcímeket és kulcsszavakat határozzák meg, INFORMÉDIA honlapján tekinthetők meg.

INFORMÉDIA fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

INFORMÉDIA a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal e-mailt küld a Felhasználónak a Megrendelés meghosszabbítása céljából.

Az online szolgáltatásként megvásárolható KeyPozi díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint. A nettó díj a megrendelés konstrukciói alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi INFORMÉDIA számlájára.

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a www.keypozi.hu címen. INFORMÉDIA fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

4. INFORMÉDIA kötelezettségei

INFORMÉDIA Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként működő KeyPozi felhasználási jogát.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt INFORMÉDIA –saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, INFORMÉDIA köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

INFORMÉDIA köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség INFORMÉDIÁt terheli.

INFORMÉDIA a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

INFORMÉDIA szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

Teljesítés során INFORMÉDIA alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • INFORMÉDIA gondoskodik róla, hogy alvállalkozója INFORMÉDIA által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során INFORMÉDIÁnak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

Jogos káresemény előfordulásakor INFORMÉDIA részére kiszabható maximális kártérítési összeg 3 havi szolgáltatás díja, vagyis maximum 15.000 Ft.

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles INFORMÉDIA szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat INFORMÉDIÁnak előre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést INFORMÉDIA részére biztosítani.

INFORMÉDIA jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A KeyPozi web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

INFORMÉDIA a KeyPozit az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem INFORMÉDIA tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

7. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és INFORMÉDIA közötti kapcsolattartás módja írásban történik, a halasi.a@in4media.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.keypozi.hu címen található elérhetőségek használhatóak

INFORMÉDIA vállalja, hogy a Hibabejelentésre 24 órán belül e-mailben válaszol, valamint lehetőségeihez képest megkezdi a hiba kijavítását.

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: a Google szerver hibájából fakadó információhiány, a Google szerver elérhetetlensége, egyebekben: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

9. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

INFORMÉDIA azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • 60 napot meghaladó vis maior esete.
  Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben - történhet.
Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,
 • ha INFORMÉDIA anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
  Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját INFORMÉDIA-tól követelheti.

10. Vitás kérdések rendezése

INFORMÉDIÁnak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Szeged, 2015. 01. 01.